Projekt beszámoló

A projekt során megvalósult programelemek tevékenységei eredményeként, koncentrált fejlesztéssel sikerült elérni a gyermekek szocializációs képességeinek, indulatkezelési problémáinak, alkalmazkodási képességeinek javulását, valamint kommunikációs technikájuk is sokat fejlődött.

A gyermekek foglalkoztatásában értékadó, az egyéni és a csoportos kompetenciákat is fejlesztő programelemek sokszínűséggel jelentek meg a projekt tematikájában. Az irányított beszélgetések, a külső szakértők bevonásával megvalósult ismeretadó fórumok, a személyiségfejlesztő tréningek, a pénzügytechnikai, gazdálkodási, kertészeti feladathelyzetre épülő foglalkoztató programok, a különböző csapat és társas játékok, a verseny-helyzetek, a nyári táborozások és az alkotó művésztábor egyaránt eredményesen járultak hozzá a gyermekek személyiségkorrekciós fejlesztéséhez, együttműködési képességeinek javításához, valamint az önálló életkezdés, egzisztencia teremtés, a majdani szülői szerep és az értékadó, szabadidős, kulturális, művészeti és sport programok vonatkozásában is tapasztalhatóan emelték a szakellátási rendszerben nevekedő gyermekek és fiatalok nevelésének hatékonyságát (példaként „Gazdálkodj okosan” , „Baba-mama Klub”, „Önismereti tréning”).

A gyermekek, fiatalok olyan kertművelési ismereteket szerezhettek és olyan gyakorlati módszereket sajátíthattak el, amelyeket hasznosítani tudnak a felnőtt életük során is. A programok egy része az iskolai sikertelenségek prevenciójával a későbbi kudarcokat, tanévvesztéseket, iskolai lemorzsolódások lehetőség szerint elkerülését szolgálták. A tevékenységek az önálló életvezetéshez szükséges képességek, készségek kialakítását, fejlesztését szolgálták. A praktikus intelligencia fejlesztésével alkalmasabbá váltak arra, hogy megtalálják a számukra ideális szakmát, ami előfeltétele a munka világába történő eredményes beilleszkedésnek.re, a mindennapi élet gyakorlati teendői között szükséges eligazodásnak. A mentálisan sérült személyiségállapotú gyermekek esetében jellemző magatartási, szocializációs problémák, valamint a tanulási nehézségek, zavarok, gátolják a gyermekek sikeres integrációját. Ezek a problémák meghatározták az alapvető feladatainkat, amelyeket célul tűztünk a pályázat elkészítésekor, elsődlegesen a társadalmi felzárkózás, az iskolai lemorzsolódás, a korai iskola elhagyás megelőzése, valamint a munka világába történő bevezetés vonatkozásában. A fentiekben felsorolt elsődleges problémák miatt a gyermekek intézményrendszerből történő kilépését megelőzően szükség van olyan komplex, az életkori sajátosságokból adódó szükségleteknek megfelelően kialakított, egymásra épülő elemekből álló tevékenységekre, amelyek a fenti területekre koncentrálva, az egyéni állapothoz, szükségletekhez igazodva célozzák meg az önálló életvitelhez, a családi élethez szükséges alkalmasság kialakítását, fejlesztését. Az önálló életvitelre történő felkészítés széleskörű, összetett tevékenység-sorozaton keresztül valósult meg; ide tartozik egyebek között az önálló pénzkezelési ismeretek elsajátítása, az önfenntartó képesség kialakítása, a társas kapcsolatokban szükséges való együttműködés képességének elsajátítása, az áldozattá válás megelőzése, a tanulás tanulása, illetőleg a deviáns karrier megelőzése a lehető legrövidebb időn belül.

A programelemek a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett kiskorúak majdani, eredményes önálló életkezdésének esélyeit szolgálja, közvetett módon, mert többek között azon képességeket hivatott fejleszteni, amelyek az új környezetben és új közösségben szükséges alkalmazkodás előfeltételei. Az érzelmileg bizonyos mértékben deprivált gyermekek és fiatalok esetében jelentősen magasabb az alulmotiváltság, a kishitűség megjelenése, a pótszerek, a drog és az alkohol fogyasztása. Az önálló érdekérvényesítés, az egyéni, individuális teljesítmény és az ezzel egyidejűleg a közösség együttműködő tagjaként kifejtett aktivitás sikeressége, alapvető feltétele a szocializációs hiányosságok és mentális sérülések ellensúlyozásának. Mindeznek eredményessége közvetlenül befolyásolja a gyermekek iskolai, majd munkahelyi foglalkoztatásának folytonosságának esélyeit is.

A „Gazdálkodj okosan és nyerj önállóságot” című pályázat „Túl az Óperencián” - „Alkotó-fejlesztő Metamorphoses meseterápiás foglalkozások színházterápiás elemekkel” elnevezésű foglalkozás-sorozat ugyancsak a projekt egyik sajátos eleme volt.

A program hiánypótlónak tekinthető programelemeivel és módszereivel, hatékonyan szolgálta, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő kiskorúak mentális sérüléseinek, szocializációs hiányosságainak, a serdülőkorral felerősödő individuális és szociális problémák ellensúlyozását, valamint jelentős mértékben segítette elő a szociális tanulás, a közösségfejlesztés nevelési folyamatait is.

A kaposvári Befogadó Otthonban, a Gyermek- és Utógondozó Otthonában, a Zita Speciális gyermekotthonban, a somogyjádi Napfény és Bendegúz Lakásotthonban nevelkedő, 15-17 éves ellátott kiskorúak közül 16-an vett részt a foglalkozás-sorozaton. A foglalkozásokra, alkalmanként 3-3 óra időtartamban, a Kaposvár, Kanizsai u. 79. szám alatt működtetett Zita Speciális gyermekotthon otthonos, esztétikus fejlesztő helyigésében került sor, október 4-, 11-, 17-, 24-én, november 6-án és 13-án.

A foglalkozás-sorozat előkészítésekor célzott módon, egyrészt az elektronikus és nyomtatott szakirodalom áttanulmányozásával, másrészt a meseterápia módszertanában jártasságot szerzett pszichológus szakember személyes felkészítésével igyekeztünk elsajátítani a foglalkozásvezetési kompetenciákat, majd közösen választottuk meg a csoport sajátos szükségleteinek megfelelő meséket, és alakítottuk ki azokból kiindulva, a foglalkozások tényleges tartalmát, programelemeit. Különböző szakemberek tanulmányait, köteteit tanulmányoztuk át, azonban a program előkészítésében Boldizsár Ildikó Hamupipőke Facebook profilja, Mesekalauz úton lévőknek, Életfordulók meséi című kiadványait választottuk alapvető forrásnak, valamint az általa szerkesztett Meseterápia a gyakorlatban című szakirodalmat.

A „Túl az Óperencián” című, alkotó-fejlesztő, színházterápiás elemekkel kiegészített Metamorphoses meseterápiás foglalkozás-sorozat, a fenti eredményeken túl, ahhoz is megfelelő tartalmat és személyi környezetet teremtett, hogy a fiatalok, az irányított, de kötetlennek ható miliőben kikapcsolódjanak, közvetlenül sikerélményeket szerezzenek – a játék, az írás, a rajzolás, az ügyességi feladat-próba -, megéljék saját erősségeik, tehetségük felismerését. A mese alapvetően egyébként is az egyik legalapvetőbb, régről adott terápiás módszer, azonban a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek korábbi, a családban töltött életszakaszában sok esetben teljességgel kimaradt a mesék megismerése, és következményeként azok fejlesztő, mással kevéssé pótolható, terapikus hatása is.

A csoportos foglalkozás sorozat tapasztalatai alapján, a részt vevő gyermekek többsége esetében, hatékonyan szolgálta a kezdeti kitűzött célokat. Személyenként eltérő mértékben, de javult a kiskorúak értő olvasási készsége, szövegértési képessége, önálló tanulási képessége, az érzelmi intelligenciája, kisszélesedett fiatalok képzelet- és fantáziavilága. A foglalkozások összességében kedvezően hatottak a gyermekek számára, a belső én-világ és a külső környezet közötti eligazodás elősegítése, az erkölcsi értékrend megszilárdítása, a női és férfi szerepek ideális megélése szempontjából, valamint az életforduló-dilemmák kérdéseinek önreflektív feldolgozása terén. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban nevelkedő kiskorúak számára kiemelten fontos mentális megsegítés szempontjából ugyancsak eredményesnek bizonyult a foglalkozás-sorozat, amelynek folytatása még nagyobb hatékonysággal szolgálná a szocializációs hiányosságok ellensúlyozását, a kiegyensúlyozott személyiségfejlődés elősegítését, az értékadó, mintateremtő szabadidős foglalkoztatást és a közösségfejlesztés.

A foglalkozás-sorozat megvalósítása során elsősorban a következő módszereket és munkaformákat alkalmaztuk: megnyugvás, középpontba rendeződés, feszültség- és szorongásoldás, előadás, felolvasás, bemutatás, ismertetés, irányított beszélgetés, tevékenykedtetés, írás, tréning, dráma-játék, irányított dramaturgiai előadás, rajz.

Összességében megállapítható, hogy a színházterápiás elemeket is felsorakoztató, Metamorphoses meseterápiás foglalkozások hatékonynak és eredményesnek bizonyultak a kitűzött célokhoz képest, ezért érdemes arra, hogy a továbbiakban is beépítésre kerüljenek a gyermekotthoni, lakásotthoni élet mindennapjaiba, felkészült, e téren megfelelő kompetenciákkal rendelkező pedagógus munkakörű szakemberek segítségével. A foglalkozás-sorozat tapasztalatai alapján megállapítható az is, hogy hatékonyabban szolgálná a célokat ez a módszertár, ha egymás jól ismerő, egy gondozási helyen nevelkedő gyermekek, fiatalok a saját gyermekotthoni csoportjuk, a lakásotthonuk gyermekközösségében vehetnének részt a foglalkozásokon.

Képek


Hamarosan ...