Projekt célja

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat dolgozói elkötelezettek minden külső és belső tevékenységben, hogy partnereink igényeit kielégítse. Elsősorban a gyermekek igényeinek kívánunk megfelelni, hisz a gyermek mindenek felett álló érdeke az elsődleges szempont. Az alap kompetenciák fejlesztésén túl, fontosnak tartjuk a tehetséges gyermekek felismerését, fejlődésük elősegítését, támogatását. Munkák központjában az esélyek növelés, a hátrányok csökkentése áll.

A projekt során megvalósítandó tevékenységek koncentráltan és célirányosan fejlesztik a gyermekek szocializációs képességeit – kevesebb agresszió, jobb alkalmazkodó képesség, kommunikációs technikájuk fejlődik, társadalmi normák elfogadása, beépülése a személyiségbe; elsajátítják a kertművelési ismereteket, melyet hasznosítani tudnak a felnőtt életük során is. Az iskolai sikertelenségek prevenciójával a későbbi kudarcokat, tanévvesztéseket, iskolai lemorzsolódásokat tudjuk elkerülni. A tevékenységek az önálló élethez való képességek, készségek kialakítását, fejlesztését szolgálják. A praktikus intelligencia fejlesztésével alkalmasabbak lesznek a szakmaszerzésre, a munka világába való beilleszkedésre, az élet gyakorlati dolgaiban való eligazodásban. A szakellátásba kerülő gyermekek személyiség állapota a család diszfunkcionális működése miatt, az átélt traumák következtében súlyosan sérült, amely kiegészül a veleszületett hajlammal, környezeti károsodással, különféle betegségekkel, traumatikus élményekkel. Sérült az önálló életvitel eléréséhez szükséges motiváció, az autonómia, az érett személyiség kialakulása és a sikeres társadalmi beilleszkedés esélye. A személyiség sérüléséből adódó magatartási, szocializációs problémák, valamint a tanulási nehézségek, zavarok, gátolják a gyermekek sikeres integrációját, egyben meghatározzák alapvető feladatainkat, mely megegyezik a pályázat célkitűzéseivel (társadalmi felzárkózás, iskolai lemorzsolódás megelőzése, korai iskola elhagyás, bevezetés a munka világába). Ezért a fentiekre tekintettel már az intézményrendszerből való kilépést megelőzően szükség van komplex, életkori sajátosságokra figyelemmel kialakított, egymásra épülő elemekből álló tevékenységekre, melyek a fenti területekre koncentrálva, az egyéni állapothoz, szükségletekhez igazodva célozza meg az önálló életvitelre, a családi életrevaló alkalmasság kialakítását, fejlesztését. Az önálló életvitelre való felkészítés széles tevékenységeken keresztül valósul meg, ide tartozik az önálló pénzkezelés elsajátítása, az önfenntartó képesség kialakulása, a társas kapcsolatokban való együttműködés képességének elsajátítása, az áldozattá válás megelőzése, a tanulás tanulása.

Tevékenységek:

A programelemek a gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezettek majdani, eredményes önálló életkezdésének esélyeit szolgálja, közvetett módon, mert többek között azon képességeket hivatott fejleszteni, amelyek az új környezetben és új közösségben szükséges alkalmazkodás előfeltételei. Az érzelmileg bizonyos mértékben deprivált gyermekek és fiatalok esetében jelentősen magasabb az alulmotiváltság, a kishitűség megjelenése, a pótszerek, a drog és az alkohol fogyasztása. Mindezen tünetek külön és együttesen egyaránt súlyos mértékben csökkenti az érintett fiatalok egzisztencia teremtésének és önálló életvezetésének kialakítását, egyben fenntartását. Az önálló érdekérvényesítés, az egyéni, individuális teljesítmény és az ezzel egyidejűleg a közösség együttműködő tagjaként kifejtett aktivitás sikeressége, alapvető feltétele a szocializációs hiányosságok és mentális sérülések ellensúlyozásának. Mindezek eredményessége közvetlenül befolyásolja a gyermekek iskolai, majd munkahelyi foglalkoztatásának folytonosságának esélyeit is.